یکی دیگر از خدمات خیریه اباصالح المهدی ایجاد فرصت های شغلی برای خانواده های تحت پوشش است.
برای ارائه این خدمت معمولا عزیزان متقاضی، از طریق موسسه خیریه اباصالح المهدی شهرری به خیرین کارآفرین معرفی می گردند.