پذیرش نیازمندان آبرومند اعم از خانواده های:
-بی سرپرست
-بد سرپرست
-سرپرست از کار افتاده
-نیازمندان کمک های غیر مستمر (موردی)