-ارائه رایگان خدمات پزشکی و دارویی
-ارائه رایگان خدمات چشم پزشکی و در صورت نیاز پرداخت هزینه های جراحی
-ارائه رایگان خدمات داندانپزشکی و پروتزهای دندانی
-ارائه رایگان خدمات آزمایشگاهی
-ارائه رایگان خدمات ترک اعتیاد