برگزاری مراسم سوگواری در خیریه حضرت اباصالح الهمدی

برگزاری مراسم سوگواری در خیریه حضرت اباصالح الهمدی