مراسم افطاری کریم اهل بیت در موسسه خیریه اباصالح المهدی

مراسم افطاری کریم اهل بیت در موسسه خیریه اباصالح المهدی