اطعام خانواده های تحت پوشش موسسه خیریه اباصالح المهدی